సేవాభారతి : అన్నపూర్ణమ్మ విద్యార్థి వసతిగృహ వార్షికోత్సవ దృశ్యం.

 29 Feb 2016 
కర్నూలు సేవాభారతి ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న అన్నపూర్ణమ్మ విద్యార్థి వసతిగృహ వార్షికోత్సవ దృశ్యం.

Comments